начало
избор на брой
"Морски колекции"

ЗА ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА БЕЗОПАСНО КОРАБОПЛАВАНЕ (12)
На рубриката гостува капитан II ранг Светослав Димитранов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДХОДИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ В КОНТЕКСТА НА
МОРСКАТА БЕЗОПАСНОСТ

В морския транспорт се използват обективната и субективна интерпре¬та¬ция на вероятността. Отбелязва се има известни противоречия между коли¬чест¬вения и качествения подход при измерване на вероятността в интерес на морската сигурност (МС) и безопасност. Тези противоречия са силно изразени между утвърдения трифакторен под¬ход при оценка на рисковете в МС и двуфакторния, използван в морската без¬опас¬ност. Тук се крие един от сериозните проблеми на формиращата се експертна общност по проблема
Известните думи на Пол Лафарг „…Науката достига съвършенство само тогава, когато ? се удаде да се възползва от математиката” пряко се отнасят и до рисковете, свързани с МС. Това означава, че преди всичко те трябва да се „измерят” с прилагането на подходящи обективни или субективни критерии, които да им дадат необходимата количествена и/или качествена размерност.
Пълният текст в .doc формат
(Следва)