избор на брой
начало


Официалната фирмена бланка, на която са напечатани на пишеща машина „КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ”, е интересна и от друга гледна точка. На нея е написано, че управлението на държавното предприятие за търговско морско корабоплаване е в гр. Сталин. Варна носи това име от 20 декември 1949 г. до 20 октомври 1956 г. Новината за възвръщането на старото име на морската ни столица капитан Йовчев научава по време на далечното плаване и затова документът е написан върху наличните на кораба бланки.
ЩУРМАНСКИ ПРИСТРАСТИЯ (1956 Г.)
За приемането на м/к „Балкан” на 01.06.1956 г. в Лондон бях в екипажа като трети помощник-капитан. Важна функция за длъжността беше грижата за морските карти съгласно Устава за службата по корабите от Морския флот. Към момента вече имах година и половина стаж за длъжността и с опита, който придобих, се заех с картното имущество, което корабът притежаваше. А то беше три пъти повече от това, което имахме на кораб „България” и кораб „Родина”, които бяха изпълнявали далечни плавания. За времето на престоя в Лондон номерирах картите с корабен номер в съответните райони с гумени цифрови печати, които си бях закупил във Варна.
Обичайният подход за нанасяне на корекции по картите от Адмиралтейските известия до мореплавателите при малко количество на картите не можеше да се прилага при наличие на голям комплект. Беше потребно да се създаде корабен каталог, с който при една предварителна подготовка за извличане на корекциите ще се създаде бързина и пестене на време за нанасяне на корекциите. Каталогът следваше да бъде различен, от този който прилагахме тогава по корабите.
Горната идея изпълних до 08.02.1957 г., тъй като имаше много печатарска работа на корабната пишеща машина, а финалът на писането бе по време на плаването Мадрас - Генуа около Нос Добра Надежда поради затворен Суецки канал, вече транзитирали Кейп Таун. В същност полезно време за работата по каталога беше прехода в Индийския океан, на порт нямаше възможност за работа по него. Към каталога прибавих увод за ползване от следващите колеги за работата по картното имущество и запазих индиго копие за себе си. Ето съдържанието на увода, написан на бланка на Параходство БМФ:

КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ
Настоящият вид на каталога на морските карти на м/к „Балкан” се наложи от обстоятелството, че количеството на комплекта карти е до три пъти по-голямо от обикновеното такова по другите ни кораби. Немислимо е поддържането на картите в изправност, ако те не са подредени строго по своите адмиралтейски номера, и ако всяка новопостъпила карта не заеме предварително запазено поредно място.
Новопостъпила карта да се вписва в каталога с нейния район и корабен номер четливо с червен туш (мастило) или пък да се отпечатат номерата на пишеща машина, изрежат и залепят съответно на определеното място.
Опитът по работата с „ИЗВЕСТИЯТА ДО МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ” показва че всички действия трябва да се насочат да се спази следния принцип:
„ЕДИН РАЙОН И ВСЯКА ЕДНА КАРТА ОТ НЕГО ЕДИН ПЪТ САМО ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА НА ЩУРМАНСКАТА МАСА ЗА НАНАСЯНЕ КАКВОТО И ДА Е КОЛИЧЕСТВО КОРЕКЦИИ”.
Гореизложеният принцип се осъществява след предварителна подготовка която се състои в следните действия:
I. На листа „Номера засегнати карти” от „ИЗВЕСТИЯ ДО МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ”, където засегнатите карти са подредени така, както в
Моторният кораб „Балкан” в Пристанище Варна. Снимката е направена през 1958 г. и е от фотоархива на „Морски вестник”.
католога, и ползвайки последния срещу всеки засегнат номер карта се отбелязва:
А. Номера на района в който е поставена.
Б. Поредния номер на картата в дадения район.
II. От така попълнения лист по отделно се извличат за всеки район
засегнатите карти като се записва така.
                             
ПРИМЕР:
РАЙОН ПЪРВИ
№ 51  59-3107, 3109, 3110, 29-3094 и т.н., което означава, че за първия район от нотиса № 51  петдесет и деветата поредна карта търпи корекции № 3107, 3109, 3110 и т.н., номера на корекцията се дава срещу адмиралтейския номер на засегнатата карта в листа „Засегнати карти”.
След така  извършената подготовка се престъпва към нанасяне на корекциите, като първо се коригират районите на вероятните предстоящи маршрути.
Нека не се счита, че нашите кораби не обикалят света и че затова не е необходимо да се коригира района на Австралия, Тихия океан или пък Протока на Магелан, защото българският морски флаг се развяваше и
покрай нос Добра Надежда.
Небрежното и немарливо отношение към морските карти е не само тежко нарушение Устава на службата по корабите на БМФ но е и признак на ниска морска култура.
Настоящите кратки обяснения и забележки не се считат като единствени и най-добри, желателно е всеки положителен опит в бъдещето да се впише на поставените за целта чисти листи в края на каталога, за да може да се оформи най-добрия начин за работа на третия помощник-капитан по поддържане на морските карти.
08.02.57                                           Съставил и отпечатал каталога
„ЮЖЕН АТЛАНТИК”                        III  пом. кап. м/к „Балкан”
                                                       Н. ЙОВЧЕВ

П. П.
На 16.03.1957 г. се завърнахме във Варна след далечно плаване около седем месеца. Още на другия ден отнесох напечатания каталог на морските карти да бъде подвързан с твърди корици. В деня, в който напуснах кораба, връчих подвързания каталог и забелязах, че колегите - навигатори единодушно приеха приложения подход, а това означаваше изпълнен щурмански дълг. Каталогът обслужваше щурманите на м/к „Балкан”, докато корабът погина в началото на 1968 г. в порт Латакия, Сирия.
К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ