начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА МОТОРНИЯ КОРАБ „ВАРНА” (1958 Г.)
Моделът на моторния кораб „Варна”, построен през 1958 г., който Ви представяме, е изработен от Данаил Тодоров, служител във фирмата „Вестро” – дъщерна фирма на Varna Shipping and Trading Ltd. Той е изложен в офиса на компанията. За нашите читатели публикуваме справката за този кораб, подготвена от Военноморския музей – Варна.

Моторен кораб „Варна” (1958 г.)
В историята на Българското търговско параходно дружество и на Параходство БМФ до днес могат да се изброят общо пет кораба, които носят името „Варна”. Третият по ред е построен през 1958 г. Освен тях има още няколко – дунавски, пристанищни или военни плавателни съда с това име.
От 1958 до 1965 г. в КЗ „Г. Димитров” - Варна са построени осем 3000 тонни кораба за общи товари. Четири от тях за Параходство БМФ, а първият от серията е с името „Варна”.
Неговите основни характеристики са:
- Максимална дължина – 92,5 м
- Широчина – 13,50 м
- Височина до горна палуба – 8,20 м.
- Газене – 5,62 м
- Бруто вместимост – 5530 рт
- Нето вместимост – 2650 рт
- Скорост – 12 възла
- Екипаж – 32 д.
Корабът е приет на 8 септември 1958 г. във Варна от капитан Веселин Черкезов и гл. механик Атанас Атанасов. Рейсовете му са предимно по Близкоизточната линия и до Западна Европа. През 1960 г. екипажът на м/к „Варна” получава званието кораб-първенец (в съответната група кораби). Капитани на м/к „Варна” са били и Симеон Ангелов, Иван Сакъзов, Коста Костов.
Моделът на м/к „Варна” (1958 г.), изложен в офиса на Varna Shipping and Trading Ltd.
М/к „Варна” (1958 г.)
След десетгодишна експлоатация м/к „Варна” загива при тежки метеорологични условия. На 3 ноември 1968 г. корабът, под командването на капитан Иван Бодев и главен механик Ал. Атанасов, е край португалския бряг в Бискайския залив, когато лошото време преминава в щорм. Натоварен е основно с леки коли и булдозери. Вятърът и силното вълнение тласкат корабът към брега край пристанище Опорто и го изхвърлят на пясъчна коса. Междувременно освен другите поражения, от строя излиза и рулевото устройство. Усилията на екипажа да се измъкне корабът чрез маневри не дават резултат. Пристанищните власти на Опорто от своя страна не предприемат необходимите спасителни действия, въпреки че е договорено тяхното съдействие.
На 17 декември е обявен абандон на рейса и корабът „Варна” загива. Жертви няма, а голяма част от товара е спасена.
Военноморски музей - Варна

The m/v Varna (1958)
In the history of the Bulgarian Merchant Shipping Company and Navigation Maritime Bulgare up to present, there have been a total of five ships bearing the name of Varna. The third one was built in 1958. Apart from them, there have been a few more – Danubian ships, port vessels, or warships with this name.
From 1958 to 1965, eight general cargo 3000-ton ships were built at Georgi Dimitrov Shipyard. Four of them were for Navigation Maritime Bulgare, and the first one of the group was named Varna.
Her specifications were:
- Maximum length – 92.5 m
- Beam – 13.50 m
- Height to the upper deck – 8.20 m
- Draught – 5.62 m
- Gross register tonnage – 5,530 tons
- Net register tonnage – 2,650 tons
- Speed – 12 knots
- Complement – 32 people
The ship was commissioned on 08 September 1958 in Varna and Captain Veselin Cherkezov and Chief Engineer Atanas Atanasov assumed command. She voyaged mainly on the Near-East line and to Western Europe. In 1960, the m/v Varna’s crew was awarded with the title Leading Ship (of the corresponding ship class). She was also captained by Simeon Angelov, Ivan Sakazov, and Kosta Kostov.
After ten years of operation, the m/v Varna perished in heavy weather conditions. On 03 November 1968, the vessel, under the command of Captain Ivan Bodev and Chief Engineer A. Atanasov had been in the Bay of Biscay, when the adverse weather turned into a storm. She was mainly laden with automobiles and bulldozers. The wind and the high sea pushed the vessel toward the shore near the port of Oporto and cast her on a sandbar. Meanwhile, alongside with other damage, she suffered the loss of her rudder. The crew’s efforts to save the vessel by manoeuvring were to no avail. Moreover, the port authorities of Oporto failed to take the necessary rescuing action, despite the fact that their cooperation had been agreed upon.
On 17 December, the order to abandon ship was given and the m/v Varna perished. There were no casualties, and most of the cargo was salvaged.
Naval Museum – Varna