начало
избор на брой
"Морски колекции"
БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО ВОДНИ
СПОРТОВЕ

На 23 октомври 1991 г. във Варна беше открита изложбата „70 години български морски периодичен печат”. По онова време битуваше версията, че началото му било поставено през 1921 г. от Българския народен морски сговор с  „Морска библиотека” и до наши дни са се появили само 20-30 морски периодични издания. В действителност тези заглавия са около 200, но от тях сравнително добре е проучена най-вече военноморската тема. Тук представям накратко изданията, които си поставят за задача да предлагат на читателите си сведения в областта на водните спортове.
1. Ловна просвета. Списание за ловна просвета, ловен и риболовен спорт и ловно стопанство (Варна). І - 1925-1926 (бр. 1-10), ІІ - 1927 (бр. 1-6), ІІІ - 1927-1928 (бр. 1-10), ІV - 1929-1930 (бр. 1-8).
Успях да прегледам само първите три годишнини, но те дават вече представа за тематичната насоченост на списанието. То отделя немалко място на риболовната тема, но на спортния риболов са посветени само две статии от третия брой през 1927 г.: едната запознава със „Сведения за спортните рибарски дружества и рибовъдните станции”, а другата - с двегодишната дейност на научното спортно риболовно дружество „Искър” в София. На практика списанието е всъщност за ловна и риболовна просвета.  
2. Морска мисъл. Месечно списание за морски спорт и литература. Издател е морското спортно дружество „Кораб” във Варна. І - 1930 (бр. 1-10), ІІ - (бр. 1), ІІІ - 1933 (бр. 1-5). Тираж 1000.
Според бележка в първия брой редакцията ще се стреми да запознава читателите си „с морския спорт, красотите на родните, черноморски брегове, бита и поминъка на населението му; да култивира усет към хубавото, възвишеното, като поднася творби на наши и чужди автори”. Тематиката е твърде широка, но все пак морският спорт е на първо място и на него са посветени близо 15 заглавия, които разглеждат предимно общи въпроси на водния спорт, но част от материалите представят и отделни спортове (най-вече плуването). Още през първата година се появява и обширна статия за историята на морския спорт (превод от руски език).
В морската историография е слабо известен фактът, че от третата си година списанието излиза с подзаглавието „Официален орган на Българската национална морска спортна федерация” (БНМСФ) (подч. И.А.). Единствените сведения, известни засега за нея, се съдържат в две статии в бр. 4-5 от 1933 г. на списанието. Според първата от тях БНМСФ си поставя „за цел да премахне вродения в нас страх към морето”. Автор на втората е спортният журналист Стефан Ал. Янчулев. Той критикува остро големите противоречия между Българския народен морски сговор и Българската национална спортна федерация относно това коя от двете организации да ръководи водния спорт в страната. Става ясно, че типично по нашенски ръководствата на двете организации поставят личните си амбиции над националните интереси, вследствие на което те изпадат „в смешно положение пред Международната федерация за плуване” и на нейния конгрес „въпросът с приемането на някоя от българските федерации е бил отложен, докато се произведе една анкета върху положението на водния спорт в страната”.
3. Гребане и ветроходство. Инф. бюлетин на  Републиканската секция „Гребане и ветроходство” към Върховния комитет за физкултура и спорт. І - 1955 (бр. 1-2).
За съществуването му съобщих преди 10 години (Морски вестник, № 14, 25 юли 2001, с. 11). Засега са известни само два броя (съхраняват се в личния ми архив). На 16 май 1955 г. пленумът на РСГВ взема решение от 1956 г. бюлетинът да стане двумесечен, но досега такива броеве не са издирени. В запазените два броя преобладават материалите за гребния спорт. Прави впечатление, че първият брой излиза в 16 стр., а вторият - в двойно по-голям обем, което подсказва, че интересът към изданието е бил голям.
4. Бюлетин на Централния морски клуб на ДОСО в гр. Варна. Излиза периодично под уредничеството на секция „Агитация и пропаганда”  при съвета на клуба. І - 1957 (бр. 1-6).
Съдържа материали за корабомоделизъм, водомоторен спорт, ветроходство, морски спортен многобой, вкл. за първия международен морски спортен многобой, проведен във Варна от 3 до 11 август 1957 г. с участието на шест страни. Ценна за историята на плувния спорт в България е статията на Крум Кънчев за ХVІІ плувен маратон „Нос Галата - Морски бани” във Варна (11 август 1957 г.).
5. Водни и зимни спортове.  Бюлетин на Централния съвет на  Български съюз за физическа култура и спорт. І - 1958 (бр. 1-6), ІІ - 1959 (бр. 1-8), ІІІ - 1960 (бр. 1-6). Тираж 1000 - 1500.
Поставя си задачата да представя материали за плуване, водна топка, скокове във вода, гребане и ветроходство. Отделя съществено място за историята на плувния спорт и ветроходството в България. 
6. Подводен спорт. Бюлетин на секцията по подводен спорт при ЦК на ДОСО. І - 1959 (бр. 1 - 4, циклопечат). От 1960 г. - издание на Републиканската секция по подводен спорт (бр. 1-12). 1961 г. - не излиза. ІІІ - 1962 (бр.1-4), ІV - 1963 (бр. 1-3).
Първият брой през 1959 г. е издаден в тираж 200. В бр. 6 от 1960 г. е поместен преглед от Цончо Родев на първите 10 броя на бюлетина.
7. Скутерист. Бюлетин на Републиканската секция по водомоторен спорт при ЦК на ДОСО. І -1962 (бр.1-2).
8. Спортна младост. Бюлетин  на  ЦК на ДКМС и
Морска мисъл. Месечно списание за морски спорт и литература. Издател е морското спортно дружество „Кораб” във Варна. І - 1930 (бр. 1-10), ІІ - (бр. 1), ІІІ - 1933 (бр. 1-5). Тираж 1000.
Бюлетин „Подводен спорт”, 1962, бр. 1
https://morskivestnik.com/compass/news/2010/032010/images/
Списание „Клуб Модел”
https://www.airgroup2000.com/images/knigi/model/1.jpg
Списание „На плувка и дъно”
https://www.preszona.com/img/OBIAVI/0008577_s05.jpg
Списание „Плуване & водна топка” – първият брой https://www.viasport.bg/
Българската федерация по плувен спорт. І - 1965 (бр. 1-2), ІІ - 1966 (бр. 1-2), ІІІ - 1967 (бр. 1-3), ІV - 1968 (бр. 1-2), V - 1969 (бр. 1-2), VІ - 1970  (бр. 1-4), VІІ - 1971 (бр. 1 ?), VІІІ - 1972 (бр. 1).  Тираж 3000 - 3165.
Отначало бюлетинът се подготвя за издаване от редколегия с главен редактор М. Кутинчев, от 1968 г. тя има отговорен редактор - Б. Ковачев.
9. Бюлетин. Българска федерация [по] гребане. І -1971 (бр. 1-3). Известно е, че бюлетинът излиза и през 1981 г., но липсват сведения за междинния период.
10. Бюлетин. Българска федерация по водни ски.  Известен е един брой за 1984 г.
11. Бюлетин. Българска федерация по водомоторен спорт. Известен е един брой за 1984 г.
12. Бюлетин - Европейско първенство Плувни спортове. Издава Пресцентър на XVII европейско първенство по плуване. 1985 (бр. 1-10).
13. Ежегодник на Българското морско ветроходство. 1981 - 1989 г. (Варна).
14. „Клуб МОДЕЛ”. Издание на  „Еър груп 2000” и Българската федерация по корабомоделизъм. І - 1999 (бр. 1-3), ІІ - 2000 (бр. 4-10), ІІІ - 2001 (бр. 11-13), ІV -  2002 (бр. 14-16). Списание за моделизъм, вкл. корабомоделизъм.
15.  На плувка и дъно. Списание за спортен риболов (Пловдив).
През 1999 г. излиза вестник „Пловдивски риболовец”, преименуван по-късно на „Спортен риболовец”, понастоящем - списание „На плувка и дъно”. 
16. Под вода. Списание за водолазен спорт. Излизат четири броя през периода 2006 - 2007 г.
17.  Плуване & водна топка. Скокове във вода. Синхронно плуване. Открити води. Списание за водни спортове. Издава Асоциация на българските плувци.  І - 2010 (бр. 1-4), ІІ - 2011 (досега са излезли три броя).
От тези заглавия успях да прегледам лично (изцяло или частично, доколкото се намират във варненски библиотеки) само 11. Останалите (№ № 7 до 12) са трудно достъпни за мен и известни предимно по библиографски описания тук-там. Иска ми се да вярвам, че ветерани на водните спортове съхраняват екземпляри от тези и  други  периодични издания за водни спортове и ще съдействат за изясняването на тяхната история.
Иван АЛЕКСИЕВ