начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат
GMDSS СЛЕД 2015 Г. - МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕГУЛАТИВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Необходимост от информираност на българските специалисти за предстоящите промени в системата GMDSS

Няколко въвеждащи думи
Тази статия е резултат на дълго (дори дългогодишно) обмисляне и е написана с надеждата, че може да даде малко повече информация на морската общественост в България. Статията е създадена с общите усилия на “Морски вестник” и автора. В годините се установява, че има експерти у нас, които са отлично запознати с проблемите и нуждата от развитие на GMDSS. Същевременно съществува дефицит на такава информация, дори и сред среди,

и твърдения, публикувани  както по повод на конкретния случай с НЛМ, така и за историята на една от най-прочутите български книги. Немалка част от тях се срещат в интернет и разнокалибрени медии, в историческата литература (дори в научни съчинения) и са скръбно доказателство за все още немалкото неизяснени въпроси по една  уж твърде опоскана тема в беронознанието. Например колко са всъщност възрожденските издания на „Рибния буквар”? Колкото и куриозно да звучи, по този въпрос в съвременната литература  съществува мирно съжителство на 4 (ЧЕТИРИ!) версии.