НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Предговор.  Мариана КРЪСТЕВА

Музеи: 
125 години от началото на Морския музей и
85 години от откриването на първата експозиция на музея


Емил СТАНЧЕВ, Атанас ПАНАЙОТОВ. Капитан I ранг о.р. доц. д-р Георги Антонов (1928 – 2008)
Елка  ДРОСНЕВА. Ради Боев – човекът, историкът, директорът.
Владимир ПАВЛОВ. Спомени от Военноморския музей. Част І -Началото (1958-1959)
Жени  ХАРАЛАМБИЕВА. Колекция от печати във Военноморския музей, свързани с българското търговското корабоплаване и корабостроене
Петър ТОДОРОВ. Военноморски музей и подводните археологически проучвания в България. Минало и перспективи.

Изследвания
Станка ДИМИТРОВА. Неизвестни източници за историята на някои Черноморски и добруджански селища, 1854 г.
Александър ВЪЧКОВ. Униформите на Българския военен флот през периода 1879–1918 г.
Асен КОЖУХАРОВ. За какво свидетелства личният архив на един забравен възпитаник на Морско училище?
Велико ЛЕЧЕВ. Военните власти на България и нейните съюзници против руската офицерска мисия в Турну Северин 1915-1916 г.
Тодор ПЕТРОВ. Първите знамена на българския военноморски флот
Нина БОГДАНОВА. Река Дунав и морските кораби на Силистра през 50-те и 60-те години на хх век
Мариана КРЪСТЕВА.  Капитан I ранг Георги Купов (1884 – 1959 г.). Биографичен очерк
Атанас ПАНАЙОТОВ. Капитан I ранг Борис Стателов (21.VІІІ.1886 – 22.Х.1959 г.)

Българското морско стопанство – история и съвременност
15 години Българска морска камара
15 години „Космос Шипинг” АД
10 години „Варна Шипинг енд Трейдинг”
10 години присъствие на “Старгейт” в България
Екип на „Морски вестник”. Параходство БМФ в ХХI век. (Хроника на едно динамично развитие)

* * *

Мариана КРЪСТЕВА. Черно море и река Дунав в родните исторически изследвания (преглед 2000 – 2008)

Авторите в броя
избор на брой
начало