начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА ПАРАХОДА „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”
Моделът на парахода „Княгиня Мария Луиза” е изработен от Данаил Тодоров, служител във фирмата „Вестро” – дъщерна фирма на Varna Shipping and Trading Ltd. На 18 май 2008 г. – Международният ден на музеите, к.д.п. Веселин Генов – управител на Varna Shipping and Trading Ltd., връчи модела на д-р Мариана Кръстева – директор на Военноморския музей във Варна (вж. „Нови дарения попълниха фонда на Военноморския музей – Стотици посетиха миноносеца „Дръзки”, „Морски вестник”, бр. 10 от 28 май – 11 юни 2008 г., с. 14). Моделът ще стане част от бъдещата експозиция на музея, посветена на българското търговско корабоплаване.
Моделът на парахода “Княгиня Мария Луиза”
Директорът на Военноморския музей във Варна д-р Мариана Кръстева приема дарението, 18 май 2008 г. Снимка „Морски вестник”
ПАРАХОДЪТ “КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”
В началото на 30-те години на миналия век, Българското търговско параходно дружество (БТПД) открива нова линия по западното Средиземноморие. За нейното обслужване, от френската компания Fraissinet,  е закупен параходът “Княгиня Мария Луиза”, плаващ под френски флаг от 1919 г. с името “Felix Fraissinet”. Новият плавателен съд е кръстен на 18 декември 1933 г. в Марсилия на името на дъщерята на българското царско семейство, Мария Луиза, и тогава за първи път на борда е вдигнат българският флаг. Параходът е от смесен тип – товаро-пътнически и е закупен след основен ремонт за сумата от 1 100 000 франка (6 000 000 български лева). Той има дедуейт 5075 т., 111,5 м. дължина, 14,5 м. ширина и парна машина с мощност 1400 конски сили. Разполага с 6 трюма с по две товарни стрели всеки. Една стрела може да вдига до 20 т. товар, което прави параходът незаменим при извършването на товарни операции в Средиземноморието, където по това време голям брой пристанища са недостатъчно добре оборудвани с товаро-разтоварни съоръжения. Той е бил пригоден също и да превозва добитък на палубата си - стока, която представлява основен дял в износа на България тогава. На борда се помещават кабини първа класа за 26 пасажера, втора класа – за 14 пасажера и трета класа – за 30 пасажера.
От момента на закупуването си “Княгиня Мария Луиза” започва да играе водеща роля в търговското мореплаване на България. Първият си рейс извършва под командването на капитан Димитър Фурнаджиев по курса Марсилия – Порт Саид, Египет, където е натоварен с 4000 т. сол и 400 т. други товари за Истанбул и България.
През следващите години, съвместно с “Балкан”, “Княгиня Мария Луиза” успява да допринесе за намаляване на такса-превоз при транспортирането на яйца от България до Испания. Чуждестранните корабни агенции увеличават тази такса от 5 на 8 шилинга за касетка яйца, превозени от България до пристанището в Барселона. Благодарение на “Княгиня Мария Луиза”, сумата е сведена до 4 шилинга.
През 1934 г. “Княгиня Мария Луиза” и “Балкан” (закупен също от компанията Fraissinet) започват да обслужват Континенталната линия. Първоначално тя е достигала до Антверпен, Белгия, и Ротердам, Холандия, а по-късно също и до Англия, Германия, Дания и Норвегия. Така “Княгиня Мария Луиза” става един от първите български кораби развели националният ни флаг в Атлантическия океан.
През септември същата година, екипажът на кораба, подкрепен от своя капитан Васил Попов, вдига стачка. Тяхното справедливо искане, четвърт от заплатата им да бъде в чуждестранна валута, било удовлетворено.
В първите дни на Втората световна война “Княгиня Мария Луиза” продължава да превозва стоки до Неапол, Италия и Марсилия, Франция.
На 29 април 1941 г. всички кораби на БТПД са милитаризирани. “Княгиня Мария Луиза” е дадена под наем на немското командване на Балканите. През май 1941 г. той, заедно с параходът “Бургас”, са в пристанище Солун. Капитанът на “Бургас”, Петър Абаджиев, отказва да изпълни  искането на немците да транспортира въздушни бомби и петрол до Пирея, докато капитанът на “Княгиня Мария Луиза”, Иван Томов, отстъпва пред администрацията на БТПД и приема опасния товар.
На 27 май 1941 г. корабът акостира в Пирея и на 30-ти започва разтоварването. Тогава в един от трюмовете избухва пожар, който огнеборците не успяват да потушат и той бързо скъсява разстоянието до бомбите. Капитан Томов разпуска екипажа и остава на борда заедно с още няколко души. Скоро след като немски влекач започва маневра по изтеглянето на кораба, бомбите експлодират. Корпусът е разкъсан и  “Княгиня Мария Луиза” потъва в пристанището. Някои сгради и складове в околностите също са тежко пострадали. Загиват капитан Иван Томов, първият помощник-капитан Георги Бабев (син на капитан Никола Бабев, загинал през 1929 г. при потъването на парахода „Варна”), главният механик Петър Чаракчиев, машинистите Георги Винаров и Георги Георгиев, радистът Стоимен Захариев и помощник-готвачът Тодор Стоилов.
“Княгиня Мария Луиза” е първият нещастен случай във флота на БТПД. С героичната си постъпка българските моряци спасяват пристанището и част от Пирея от гибелна катастрофа. През 90-те години на миналия век община Пирея бе помолена да разреши издигането на възпоменателна плоча с имената на загиналите български моряци, но за съжаление молбата не бе удовлетворена.
Военноморски музей - Варна
THE S/V PRINCESS MARIA LUISA
In the early 30s of the past century, BMSC opened a new line to the Western Mediterranean. For the purpose of servicing it, the steamer Princess Maria Luisa was purchased. She had been owned by Fraissinet, a French company, and had been flying the French flag under the name of “Felix Fraissinet” since 1919. On 18 December 1933, the Bulgarian flag was hoisted on the new vessel of BMSC in Marseilles. She was named after the daughter of the Bulgarian royal family, Maria Luisa. The vessel was purchased after she had been overhauled and her price was 1,100,000 francs (6,000,000 Bulgarian levs). She was of the cargo-and-passenger type. Her deadweight tonnage was 5075 t., her length – 111.5 m, and her beam – 14.5, and her main engine was a 1,400 hp steam engine. She had 6 holds with a pair of derricks each. A single derrick was capable of lifting up to 20 tons of cargo, which made her valuable for the cargo handling operations in the Mediterranean, where a large number of ports were underequipped. She also had the capability of transporting livestock, Bulgaria’s main export of the time, on her deck. Further, she had first-class cabins for 26 passengers, second-class – for 14 passengers, and third-class – for 30 passengers.
As soon as she was purchased, she started to play a major part in Bulgaria’s sea trade. Her first voyage, under the command of Captain Dimitar Furnajiev, was from Marseilles to Port Said in Egypt. Once there, she was laden with 4,000 tons of salt and 400 tons of different cargo for Istanbul and Bulgaria.
In the following years, alongside with the Balkan, she contributed to the lowering of the freightage for transporting eggs from Bulgaria to Spain. The foreign shipping agencies had raised the freightage from 5 to 8 shillings per crate of eggs from a Bulgarian port to Barcelona. Owing to the Princess Maria Luisa, the haulage price was reduced to 4 shillings.
In 1934, the Princess Maria Luisa and the Balkan started servicing the Continental line. Initially it reached Antwerp, Belgium, and Rotterdam, the Netherlands, and later also England, Germany, Denmark, and Norway. Thus, the Princess Maria Luisa was among the first Bulgarian ship to fly the national flag in the Atlantic.
In the month of September of the same year, the steamer’s crew, also supported by her Captain, Vasil Popov, went on strike. Their just demands for a quarter of their payment to be in foreign currency were fulfilled.
In the early days of World War II, the Princess Maria Luisa continued to transport goods to Naples, Italy, and Marseilles, France.
On 29 April 1941, the ships of BMSC were militarized. The Princess Maria Luisa was chartered to the German command on the Balkans. In May 1941, Princess Maria Luisa and Burgas were in the port of Thessalonica. The Commandant of the Burgas, Petar Abajiev, refused to carry out the German request to carry aviation bombs and petrol to Piraeus. The Captain of the Princess Maria Luisa, Ivan Tomov, deferred to the Administration of BMSC and accepted the dangerous cargo.
On 27 may 1941 they berthed in Piraeus. The unloading started on 30 May. Then, a fire started in one of the holds. The firefighting party failed to extinguish it. The fire was drawing nearer to the aviation bombs.
Captain Tomov dismissed the crew and remained onboard with a few other people. A German tug started towing the vessel. Soon after the ship got underway, the bombs exploded. The hull was torn apart and the Princess Maria Luisa sank in the port. Some buildings and storehouses in the vicinity were also heavily damaged. Captain Ivan Tomov, First Mate Georgi Babev (the son of Captain Nikola Babev, killed in 1929 when the Varna went down), First Engineer Petar Charakchiev, Motormen Georgi Vinarov and Georgi Georgiev, Radioman Stoimen Zakhariev, and Assistant Cook Todor Stoilov, perished.
The Princess Maria Luisa is the first casualty of the fleet of BCSA. With their act of heroism, the Bulgarian sailors saved the port and a part of Piraeus from a disaster.
In the 1990s, the Municipality of Piraeus was requested to allow the setting up of a commemorative plate with the names of the Bulgarian sailors. Unfortunately, it was not taken into consideration.
Naval Museum Varna
Параходът “Княгиня Мария Луиза” в Пристанище Варна. Снимката е от фонда на Военноморския музей във Варна
През 2002 г. в България бе издадена серия пощенски марки по повод 110-та годишнина на съвременното българско търговско корабоплаване. На едната от тях, по проект на художничката Маглена Константинова, на стойност 0,12 лв, е изобразен параходът “Княгиня Мария Луиза” с надпис „Първи океански кораб „Мария Луиза”.
Параходът “Княгиня Мария Луиза” по време на щорм в Атлантическия океан, 1935 г.
Параходът “Княгиня Мария Луиза” по време на буря в Средиземно море.
Параходът “Княгиня Мария Луиза”