начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА МОТОРЕН КОРАБ „БАЛКАН - IV”
Представяме Ви модел на моторния кораб „Балкан - IV”, изработен от корабомоделиста Данаил Тодоров по поръчка на варненската фирма „Варна Шипинг енд Трейдинг” АД (VST) с управител к.д.п. Веселин Генов от дъщерната компания VESTRO. Сега моделът е част от интериора на голямата конферентна зала на „Варна Шипинг енд Трейдинг” АД. Предлагаме ви справка на български и на английски език за самия кораб, подготвена от Военноморския музей във Варна. Към информацията следва да добавим, че през 1992 г. корабът преминава през основен ремонт и модернизация, което му позволява да бъде в експлоатация и в състава на Параходство БМФ още 16 години.
МВ
Снимката на модела на м/к „Балкан” ни е предоставена от VST.
Снимките на м/к „Балкан” са на shipspoting.com

М/к “Балкан” (1975 г.)
До 1975 г. в корабния състав на Българското търговско параходно дружество и на Параходство БМФ има три кораба с името „Балкан”.
Четвъртият е построен в Корабостроителния завод „Г. Димитров” – Варна, през 1974 г. и е предназначен за насипни товари. На 14 юли 1975 г. се извършва ритуалът по тържественото вдигане на флага. Приет е в състава на Параходство БМФ от капитан Любен Енев и главния механик Евстати Василев.
Основни характеристики:
- максимална дължина - 185, 21 м.
- широчина - 2,80 м.
- височина до горна палуба - 14, 15 м.
- газене - 10,23 м.
- дедуейт - 24 885 т.
- бруто вместимост - 15 856, 55 рт
- нето вместимост - 9755, 55 рт
- скорост - 15,3 възла
- екипаж - 50 д.
- еднопалубен
- едновинтов
През 1975 г. е оценен като е първият кораб, построен у нас, с такава висока степен на автоматизация – възможност за 16-часов безвахтен режим. Еднотипни на „Балкан” кораби в БМФ са: „Рила” – 1977, „Витоша” – 1977, „Рожен” – 1978 г., „Родопи” – 1978 г., „Славянка” – 1978 г., „Шипка” – 1979 г. … „Балкан” плава до Западноевропейските пристанища, поддържа дестинации към бреговете на Южна и Северна Америка, Западна Африка. Превозва различни товари – алуминат, захар, слънчоглед, ленено семе, апатит и др. товари.
По време на плаване от Касабланка в посока България на 21 април 1991 г. на борда на м/к „Балкан” избухва пожар. Огънят възниква около една от спасителните лодки и бързо обхваща надстройката. Пожарът бушува три дни и за неговото потушаване на 23 април принос има притеклия се на помощ м/к „Стойко Пеев”. Трима души от екипажа на м/к „Балкан” стават жертва на огнената стихия. На борда на кораба остават седем доброволци и той е буксиран до България последователно от корабите „Ст. Пеев”, „Владимир Заимов” и „Димитровски комсомол”. На 14 май 1991 г. м/к „Балкан” влиза в пристанище Варна, поет от спасителния кораб “Перун” и пристанищни влекачи.
Капитани на м/к „Балкан” са били Красимир Будинов, Добри Добрев, Коста Костов, Неделчо Кючуков, Стоян Наков, Асен Николов, Атанас Панчаревски, Петър Петров, Димитър Пулев и др.
ВОЕННОМОРСКИ МУЗEЙ - ВАРНА
The m/v Balkan
Up to 1975, there had been three ships in the fleet of the Bulgarian Commercial Shipping Agency and Navigation Maritime Bulgare bearing the name of Balkan.
The fourth one was built in G. Dimitrov - Varna Shipyard in 1974 and was design to carry bulk cargo. The ceremony of the official hoisting of the flag was held on 14 July 1975. It was commissioned in the fleet of Navigation Maritime Bulgare by Captain Lyuben Enev and Chief Engineer Evstati Vasilev.
Specifications:
- maximum length - 185.21 m
- beam - 22.80 m
- height to the upper deck - 14.15 m
- draught - 10.23 m
- deadweight - 24,885 t
- gross register tonnage - 15,856.55 t
- net register tonnage - 9755.55 t
- speed - 15.3 knots
- complement - 50 people
- single-decked
- single screw
In 1975, she was appraised as the first Bulgarian-built ship with that high level of automation: a capability of 16-hour mode with no watch. Some ships of the same class as the Balkan in Navigation Maritime Bulgare are: the Rila - 1977, the Vitosha - 1977, the Rozhen - 1978, the Rodopi- 1978, the Slavyanka - 1978, the Shipka - 1979 …
The Balkan sailed to Western Europe ports, supported destinations to the shores of South and North America, West Africa. It carried different cargoes - aluminates, sugar, sunflower, linseed, apatite, and other cargo.
During a voyage from Casablanca to Bulgaria, a fire broke out onboard the m/v Balkan on 21 April 1991. The fire started near one of the lifeboats and quickly spread to the superstructure. It raged for three days until it was extinguished with the contribution of the m/v Stoyko Peev, which had come to the rescue. Three members of the crew of the m/v Balkan fell victims to the blaze. Seven volunteers remained onboard and the vessel was towed to Bulgaria consecutively by the vessels Stoyko Peev, Vladimir Zaimov, and Dimitrovski Komsomol. On 14 May 1991, the m/v Balkan entered the port of Varna, taken over by the rescue vessel Perun and some port tugs.
The m/v Balkan has been captained by Krasimir Budinov, Dobri Dobrev, Kosta Kostov, Nedelcho Kyuchukov, Stoyan Nakov, Asen Nikolov, Atanas Pancharevski, Dimitar Pulev, etc.
NAVAL MUSEUM VARNA