начало
избор на брой
"Морски колекции"СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ
Нова карта на граничната планина в М 1:100 000, представена от д-р Стефан ПЕЙКОВ - член на Българска картографска асоциация

В изпълнение на трансграничния проект „Странджа/Йълдъз е планината без пожари“ е проектирана и изработена карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 квадратни километра горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км. Картата изобразява релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на горските територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите, привличащи голям брой посетители, вкл. мигранти, които повишават пожарната опасност в района на Странджа.
Избраната координатна система на картата UTM, WGS 84 осигурява съвместимост в работата на специализираните служби в двете съседни страни, включително обмен и обработка на GPS информация за пожарите и нарушителите, постъпваща в реално време.
От българска страна картата обхваща гранична част от територията на ЮИДП - Сливен: ТП ДГС - Царево, ТП ДГС - Кости, ТП ДГС - Малко Търново, ТП ДГС - Звездец, ТП ДГС - Средец, покриващи участък от държавната граница с дължина 154 км.
От турска страна в проекта е включена територията на ГД - Къркларели и ГД - Демиркьой на РДГ - Истанбул, която покрива участък от държавната граница с дължина 170 км.
При създаването на картата, участниците в проекта обмениха голям обем информация за състоянието на граничните горски участъци и изградената противопожарна инфраструктура от двете страни на държавната граница. Новата карта е изработена в съответствие с концепцията на Комисията по картография за ранно предупреждение и управление при кризи към Международната картографска асоциация (ICA). Тя е насочена към разработването и прилагането на международни стандарти при картографирането за ранно предупреждение и защита при бедствия. За целта е проектирана и въведена асоциативна знакова система за картографска визуализация на специалното съдържание в обхвата на проекта.
Отчитайки пионерния характер на проекта и значението му за ЕС, Международната картографска асоциация (ICA) прие новата карта на „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ да носи знака на обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.
Създадената карта позволява на двете съседни страни да набележат мерки за надграждане и разработка на нови проекти, които да развият - с помощта на високите технологии, мониторинга и контрола върху горските пожари, както и да се ускори създаването на свързани центрове за превенция и контрол на горските пожари.
В новата карта детайлно е разработена бреговата линия на Черноморското крайбрежие - от нос Форос край Бургас до Каикьой (Мидия) с крайбрежните гори.
Предвидено е картата да бъде издадена като стенен вариант в ограничен тираж - за нуждите на специализираните органи на двете страни. В рамките на изработената стратегия за сътрудничество в борбата с трансграничните горски пожари, се планира издаването й като специализирана информационна дипляна, която да подпомогне обучението на населението и местната администрация в борбата с бедствието.
Новата карта на граничните горски райони на Р. България и Р. Турция бе представена на 22 януари 2015 г. - първо в Бургас, на заключителна конференция по трансграничния проект, чийто водещ изпълнител е Регионалната дирекция по горите - Бургас, една от най-старите български горски служби.
В заключителната конференция взеха участие: областният управител на Бургаска област - Вълчо Чолаков, генералният консул на Р. Турция в Бургас - Ниязи Еврен Акйол, д-р инж. Любчо Тричков - директор дирекция „Проекти и международни дейности” при Изпълнителна агенция по горите, инж. Венелин Радков - директор на Регионална дирекция по горите - Бургас, Решат Тунч - зам. директор РДГ - Истанбул, инж. Мурат Дениз - зам.-директор на Горскостопанска дирекция - Къркларели, инж. Васил Василев - директор на Регионална дирекция „Пожарна
Карта СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ, М 1:100 000
Лого на Международна година на картата 2015-2016, под патронажа на ООН. Новата карта на Странджа е първата, издадена у нас, на която е поставен този престижен знак на световната организация.
Пристанището на Каикьой (Мидия) с гористите върхове на крайбрежна Странджа/Йълдъз.
Пристанището на Каикьой (Мидия) с гористите върхове на крайбрежна Странджа/Йълдъз.
Детайл от новата карта, т.н. „Вътрешна Странджа” с резерватите „Витаново” и „Средока”, и водохранилището „Армаган” - на турска територия.
безопасност и защита на населението” - гр. Бургас, директори на Държавните горски стопанства в Царево, Кости, Малко Търново, Звездец, Средец и представители на заинтересованите страни.
По решение на Българска картографска асоциация - национален представител в Международната картографска асоциация  (ICA), картата на Странджа/Йълдъз ще бъде представена на годишната картографска конференция в Рио де Жанейро (Бразилия) и изложба в София през тази година.

* ПРОЕКТ СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ • YANGINSIZ  YILDIZ/STRANDJA  DAGLARI PROJESI • PROJECT STRANDJA/YILDIZ THE MOUNTAIN IS WITHOUT FIRES, М 1:100 000
Bulgaria - Turkey. IPA Cross-Border Programme, Договор за субсидия ? Subvansiyon Sozlesme ? Subsidy contract, № RD-02-29-21 / 05.02.2014
Възложител: Регионална дирекция по горите - Бургас, Р. България
Изпълнители: ЕКОПАН ЕООД, М. Търново, КАРТГЕО ООД - Троян, ГЕОПАН ООД - Бургас, © 2015
Ключов експерт по проекта - проф. д-р инж. Теменужка БАНДРОВА - УАСГ, София