ЗАЩО КАРТАТА „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ”* ПОЛУЧИ НАЦИОНАЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО?
д-р Стефан ПЕЙКОВ -
член на Българска картографска асоциация

В изпълнение на трансграничния проект „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ бе проектирана и изработена оперативна карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 кв. км горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км. Картата изобразява релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на горските територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите, привличащи голям брой посетители, вкл. мигранти, които повишават пожарната (и не само нея) опасност в района на Странджа.
Избраната координатна система на картата UTM, WGS 84 осигурява съвместимост в работата на специализираните служби в двете съседни страни, включително обмен и обработка на GPS информация за пожарите и нарушителите, постъпваща в реално време.
От българска страна картата обхваща гранична част от територията на ЮИДП - Сливен: ТП ДГС - Царево, ТП ДГС - Кости, ТП ДГС - Малко Търново, ТП ДГС - Звездец, ТП ДГС - Средец, покриващи участък от държавната граница с дължина 154 км., изцяло съвпадащ с „оградата”.
От турска страна в проекта е включена територията на ГД - Къркларели и ГД - Демиркьой на РДГ - Истанбул, която покрива участък от държавната граница с дължина 170 км.
При създаването на картата, участниците в проекта от българска и турска страна обмениха голям обем информация за състоянието на граничните горски участъци и изградената противопожарна инфраструктура от двете страни на държавната граница. Новата карта е изработена в съответствие с концепцията на Комисията по картография за ранно предупреждение и управление при кризи към Международната картографска асоциация (ICA). Тя е насочена към разработването и прилагането на международни стандарти при картографирането за ранно предупреждение и защита при бедствия. За целта е проектирана и въведена асоциативна знакова система за картографска визуализация на специалното съдържание в обхвата на проекта.
Отчитайки пионерния характер на проекта и значението му за ЕС по предложение на Българска картографска асоциация, Международната картографска асоциация (ICA) прие новата карта на „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ да носи знака на обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.
Турската Национална комисия за Международната година на картата обяви и отчете трансграничната карта за успех на страната си в Международната година на ООН. Създадената карта позволи на двете съседни страни да набележат мерки за надграждане и разработка на нови проекти, които да развият - с помощта на високите технологии, мониторинга и контрола върху горските пожари, както и да се ускори създаването на свързани центрове за превенция и контрол на горските пожари, и по-общо трансграничния капацитет на двете страни.
В картата детайлно е разработена бреговата линия на
начало
избор на брой
"Морски колекции"
Карта „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“.
Сертификат за качество на картографски продукт.
International Cartographic Association. Картата е публикуванa през Международната година на картата 2015-2016. The map is published in the International Map Year 2015-2016
Черноморското крайбрежие - от нос Форос край Бургас до Каикьой (Мидия) с крайбрежните гори.
Както бе предвидено картата бе издадена като стенен вариант в ограничен тираж - за целите на двете страни и техните специализирани органи. Закъснява издаването и като специализирана информационна дипляна, която да подпомогне обучението и местната администрация в борбата с бедствията, с приоритет на горските пожари в двете съседни страни.
Новата карта на граничните горски райони на Р. България и Р. Турция бе представена още през 2015 г. - първо в Бургас, на заключителна конференция по трансграничния проект, чийто водещ изпълнител бе Регионалната дирекция по горите - Бургас, една от най-старите български горски служби.
В заключителната конференция взеха участие представители на всички заинтересовани страни.
По решение на Българска картографска асоциация - национален представител в Международната картографска асоциация (ICA), картата на Странджа/Йълдъз бе представена и забелязана на годишната картографска конференция в Рио де Жанейро (Бразилия), на изложба в София и на специалната изложба по покана на 43-то Народно събрание на Република България в сградата на парламента ни.
В усвояването на новия продукт пролича една слабост на нашата страна - неспособността научно-приложната разработка да се превърне в предимство в международния диалог.
Присъждането на национален сертификат № 2 за качество на картографския продукт на българските дружества Картгео - Троян и Геопан - Бургас създава нова възможност за трансгранично сътрудничество в полза на двете страни.
На първо място българските картографи улесняват двете съседни страни в издаването на първата европейска карта на все повече привличащата внимание българо-турска граница. Районът има потенциал за истинско откриване на непозната част на Европа, изключително богата на природни и културно-исторически забележителности. Препятствие е липсата на инструмент, който да улесни откритието със средствата на съвременното геопространствено представяне. Става дума за Бургаска, Ямболска и Хасковска области от българска страна и Одрин и Къркларели от турска страна. Това пространство се заема от масива на Странджа и Сакар планина, като отделните предпланини на Странджа продължават и завършват до Тракийския Босфор. Първите европейски картографи обозначават тази част на континента с името „Провинция Европа”...
Примамлива е переспективата за издаването на първата европейска туристическа карта на Източна Тракия обхващаща целия физикогеографски масив на Странджа и Сакар планина, с тяхното все още непознато в ЕС културно-историческо и природно богатство. Тази инициатива отговаря напълно на целите, които си поставяха с проведената Международна година на картата, подкрепена от ООН като глобална кампания. Тя би получила и стимулираща подкрепа от европейската научна и културна общност и ще отговаря напълно на нуждите на деня. Тъкмо тази насока е и основна ос в новия етап на програмата България - Турция.
Ето това подсказва решението на националния ни представител в Международната картографска асоциация - БКА, да удостои със сертификат № 2 създадената картографска основа - в подкрепа на развитието и надграждането на трансграничния проект „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“. Необходимо е обществено внимание и подкрепа на стореното от българската картография за горите в Източна Тракия.

*ПРОЕКТ СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ • YANGINSIZ YILDIZ/STRANDJA; DAGLARI PROJESI; PROJECT STRANDJA/YILDIZ THE MOUNTAIN IS WITHOUT FIRES, М 1:100 000
Bulgaria - Turkey. IPA Cross-Border Programme, Договор за субсидия Subvansiyon Sozlesme; Subsidy contract № RD-02-29-21/05.02.2014
Възложител: Регионална дирекция по горите - Бургас, Р. България
Изпълнители: ЕКОПАН ЕООД, М. Търново , КАРТГЕО ООД - Троян , ГЕОПАН ООД - Бургас, © 2015
Ключов експерт по проекта - проф. д-р инж. Теменужка БАНДРОВА - УАСГ, София