ТЕТБУ ДЕ МАРИНИ ЛИ Е АВТОР НА КАРТАТА НА
ВАРНЕНСКИЯ ЗАЛИВ ОТ 1830 ГОДИНА?


През август 2012 г. „Морски вестник“ запозна читателите си с карта на Варненския залив (
http://www.morskivestnik.com/), публикувана в навигационното помагало „Съвременен перипъл на Черно и Азовско море”, издадено през 1830 г. от френския морски офицер, геолог и географ Жак-Виктор Едуард Тетбу де Марини. Оказва се обаче, че за своето издание той е ползвал и направо копирал по-ранна руска карта.

Продължавайки издирването на стари карти на Варна, наскоро попаднах на руска карта на Варненския залив от първите години на ХІХ век. За съжаление авторът на картата и точната годината на съставянето й не са посочени. Тя е част от голям картен лист, на който са отпечатани шест карти. Единствено заглавието на този картен лист хвърля някаква светлина по отношение на датировката и произходът й: „Подробныя Карты рейдовъ и заливовъ Ромелiй. 14-я Островъ Фидониси,
начало
избор на брой
"Морски колекции"

Картен лист „Подробныя Карты рейдовъ и заливовъ Ромелiй” от атласа от 1807 г.
Картата на Варненския залив от атласа.
Картата на лейт. Ив. Будищев от 1801-02 г.
Картата на Жак-Виктор Едуард Тетбу де Марини от 1830 г.
15-я Устье Дунай сунiйскаго, 16-я Рейд Кiустунже, 17-я Рейд Инады, 18-я Зал. Варны, 19-я Зал. Фаросъ. Сочинены при Адмиралтейскомъ Департаменте въ 1807 году, съ последнихъ описанiй учиненныхъ Россейскими мореплавателями“. На листът е присвоен номер 8, което води до извода, че е част от атлас.

Кратко „разследване” по хидрографските издания, отнасящи се за Черно море в тези години ме доведе до извода, че е вероятно тези карти да са част от „Атлас Чернаго моря. Сочинен флота лейтенантом Будищевым в 1807 году, Издан при Государственном Адмиралтейском департаменте“, съдържащ десет картни листа. В библиографска справка в Руската държавна библиотека за този атлас се цитира, че е съставен по „нескольких российских и иностранных мореплавателей, деланным в течение 26 лет“.

Потвърждение на горното получаваме като направим съпоставка с друга карта на залива, изготвена именно от споменатия лейтенант Будищев. Тя е надписана със следния текст: „Карта Варнскаго залива. Сочененая съ описи нарачно посланныхъ судовъ по высочайшему Его Императорскаго Величества повеленiю 1801 года. Накоторой берегъ положенъ съ описи плаванiя лейтенанта Будищева... Под. под. Лейтенантъ Будищевъ“. Като сравним тези две руски карти ще забележем сходствата в изобразяването на крепостта и релефа, но особено забележително е пълното съвпадение на курсовете за промерите и стойностите на дълбочините на залива. Не остава съмнение, че за изработката на първата карта е взаимствано от картата на Будищев.

Данните за лейтенант Иван Матвеевич Будищев са крайно ограничени. От източници в интернет става ясно, че през 1797-99 г. той участва в описание на северните брегове на Черно море, а през 1801-02 г. от борда на кораба „Константин“ описва брега от Одеса до Босфора. В резултат издава „Меркаторская карта Чернаго моря“, а през 1807 г. и споменатия атлас. През 1808 г. издава „Лоцiя или морской путеводитель“ на Азовско и Черно море. Сочен е като организатор (1803 г.) и първия управляващ на Картното депо.

Борислав ПЕТРОВ